Õppetöö

Tugiteenused


Pikapäevarühm

Õpiabi eesmärk ja töökorraldus

Tootsi Lasteaed-Põhikooli pikapäevarühma võetakse vastu 1.- 4. klassi õpilane ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel. Rühmad komplekteeritakse hiljemalt 2.septembrikuu nädalal ning kinnitatakse käskkirjaga. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist koduste õpiülesannete täitmisel. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast puududa/lahkuda õpetaja teadmisel ja loal.

Rühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-15.00

Õpiabi

Õpiabi eesmärk ja töökorraldus

Õpiabi võimaldatakse ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilasele, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust, või õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

Õpiabis osalevate õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga.


Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1)  kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes,milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega
2)  arendatakse kognitiivseid oskusi
3)  viiakse vajadusel läbi individuaal- või rühmaõpet õpilastele, kellele Rajaleidja keskus on soovitanud õpet eriklassi tingimustel, aga kes on kaasatud tavaklassi.

 

 

Rajaleidja keskus

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd.

Spetsialistid nõustavad

  • eelkooliealisi lapsi
  • üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
  • lapsevanemaid
  • haridusasutuste töötajaid
  • kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26. Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

http://www.rajaleidja.ee/parnumaa

Pikapäevarühm

Õpiabi eesmärk ja töökorraldus

Tootsi Lasteaed-Põhikooli pikapäevarühma võetakse vastu 1.- 4. klassi õpilane ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel. Rühmad komplekteeritakse hiljemalt 2.septembrikuu nädalal ning kinnitatakse käskkirjaga. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist koduste õpiülesannete täitmisel. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast puududa/lahkuda õpetaja teadmisel ja loal.

Rühm töötab esmaspäevast neljapäevani kella 13.00-15.00

Õpiabi

Õpiabi eesmärk ja töökorraldus

Õpiabi võimaldatakse ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilasele, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust, või õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

Õpiabis osalevate õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga.


Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
1)  kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes,milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega
2)  arendatakse kognitiivseid oskusi
3)  viiakse vajadusel läbi individuaal- või rühmaõpet õpilastele, kellele Rajaleidja keskus on soovitanud õpet eriklassi tingimustel, aga kes on kaasatud tavaklassi.

 

 

Rajaleidja keskus

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele lastele ja noortele ning tuge õpetajatele, lastevanematele ja haridusametnikele. Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus maakonna nõustamiskomisjoni tööd.

Spetsialistid nõustavad

  • eelkooliealisi lapsi
  • üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
  • lapsevanemaid
  • haridusasutuste töötajaid
  • kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26. Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

http://www.rajaleidja.ee/parnumaa